hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document Untitled Document

ข่าวสาร


# หัวข้อประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1 10/ส.ค./2565
2 ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งธุรการโครงการ จำนวน 6 อัตรา 4 9/ส.ค./2565
3 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตำแหน่งต่าง ๆ 28 9/ส.ค./2565
4 รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เหน่งเลขที่ ๙๕๖ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี 7 9/ส.ค./2565
5 ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งตามเอกสารแนบท้าย 26 9/ส.ค./2565
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 4 9/ส.ค./2565
7 การเลือกสรรผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 2 8/ส.ค./2565
8 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 17 4/ส.ค./2565
9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 61 1/ส.ค./2565
10 กรมควบคุมโรคประกาศรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 40 1/ส.ค./2565
11 สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 28 26/ก.ค./2565
12 ด้วยกรมอนามัยมีความประสงค์รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๓ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราซการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย) จำนวน ๑ ตำแหน่ง 85 22/ก.ค./2565
13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน 13 22/ก.ค./2565
14 ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 23 22/ก.ค./2565
15 ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน เพื่อปฏิบัติราชการที่ฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา 47 18/ก.ค./2565
16 ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์ขอรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 268 18/ก.ค./2565
17 ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 33 18/ก.ค./2565
18 ด้วยกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง 220 18/ก.ค./2565
19 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ 364 12/ก.ค./2565
20 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น 112 12/ก.ค./2565

# หัวข้อรับสมัครงาน ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์ 131 28/มิ.ย./2565
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 56 24/มิ.ย./2565
3 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ 341 17/มิ.ย./2565
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งเภสัชกร 2.ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ 3.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 4.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 29 17/มิ.ย./2565
5 ด้วยโรงพยาบาลสงฆ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงฆ์ 38 23/พ.ค./2565
6 ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา 31 23/พ.ค./2565
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 126 5/พ.ค./2565
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ รุ่นที่ 18 139 4/เม.ย./2565
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 313 31/มี.ค./2565
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 75 22/มี.ค./2565
11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 215 23/ก.พ./2565
12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา 79 17/ก.พ./2565
13 ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา 73 15/ก.พ./2565
14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสงฆ์ 136 7/ก.พ./2565
15 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิซาการ สาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงาน การแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 153 7/ก.พ./2565
16 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งๆ สังกัดกรมการแพทย์ 303 28/ม.ค./2565
17 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ 440 13/ธ.ค./2564
18 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา 163 3/ธ.ค./2564
19 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 160 29/พ.ย./2564
20 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง กองวิชาการแพทย์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง กองยุทธศาสตร์การแพทย์) 180 4/พ.ย./2564

# หัวข้อประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 55 3/ส.ค./2565
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ 104 18/ก.ค./2565
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์ 342 18/ก.ค./2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการแพทย์ กำหนดวัน เวลา และวิธีการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference) 121 12/ก.ค./2565
5 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา คัดเลือก 213 30/มิ.ย./2565
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการพัสดุ ของกรมการแพทย์ 72 27/พ.ค./2565
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 160 17/พ.ค./2565
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกรมการแพทย์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 เม.ย.65) 105 29/เม.ย./2565
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย.65) 187 20/เม.ย./2565
10 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา คัดเลือก 189 19/เม.ย./2565
11 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่2) 97 31/มี.ค./2565
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ ของกรมการแพทย์ ณ วันที่ 24 มีค 65 102 24/มี.ค./2565
13 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์โยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 231 18/มี.ค./2565
14 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์ 211 17/มี.ค./2565
15 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมการแพทย์ 107 14/มี.ค./2565
16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 116 11/มี.ค./2565
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 242 11/มี.ค./2565
18 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน เภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา คัดเลือก 278 9/ก.พ./2565
19 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 229 1/ก.พ./2565
20 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา คัดเลือก 1483 24/ธ.ค./2564

# หัวข้อประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์ 282 27/ก.ค./2565
2 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการแพทย์ 46 27/ก.ค./2565
3 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน 197 12/ก.ค./2565
4 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 63 30/พ.ค./2565
5 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 342 24/พ.ค./2565
6 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 190 29/เม.ย./2565
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกาเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 105 7/เม.ย./2565
8 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์ 342 29/มี.ค./2565
9 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 239 23/มี.ค./2565
10 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 206 17/มี.ค./2565
11 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 321 24/ก.พ./2565
12 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 282 8/ก.พ./2565
13 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 93 31/ม.ค./2565
14 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมการแพทย์ 345 18/ม.ค./2565
15 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 155 29/ธ.ค./2564
16 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 126 23/ธ.ค./2564
17 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 178 9/ธ.ค./2564
18 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 185 7/ธ.ค./2564
19 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิขาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 571 29/พ.ย./2564
20 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมบฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 592 1/พ.ย./2564

# หัวข้อข่าวรับสมัครคัดเลือกฯ (ชี้ตัว) ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมการแพทย์ 57 4/ส.ค./2565
2 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมการแพทย์ 38 4/ส.ค./2565
3 การคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 152 29/มิ.ย./2565
4 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 91 28/มิ.ย./2565
5 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ 45 28/มิ.ย./2565
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกรมการแพทย์ (ณ วันที่ 17 มิย 65) 205 20/มิ.ย./2565
7 รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) ระดับสูง ของกรมการแพทย์ 119 13/มิ.ย./2565
8 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 125 6/มิ.ย./2565
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 147 6/มิ.ย./2565
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมการแพทย์ 98 6/มิ.ย./2565
11 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 93 12/พ.ค./2565
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 90 12/พ.ค./2565
13 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 152 6/พ.ค./2565
14 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 57 29/เม.ย./2565
15 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่งเลขที่ 3492 กรมการแพทย์ 99 18/มี.ค./2565
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 297 5/พ.ย./2564
17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๘๑ โรงพยาบาลสงฆ์ 195 20/ก.ย./2564
18 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 172 1/ก.ย./2564
19 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เขี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรม หรือด้านเวชกรรมป้องกัน กองวิชาการแพทย์ 153 31/ส.ค./2564
20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา รพ เมตตา 150 26/ส.ค./2564

# หัวข้อข่าวรับโอน รับย้าย ข้าราชการ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รับโอน-ย้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 9155 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 6 8/ส.ค./2565
2 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๔ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 28 22/ก.ค./2565
3 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๙๙ กลุ่มงานเวชศาสตร์สารเสพติด ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 11 22/ก.ค./2565
4 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๗๑ กลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจ ด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 11 18/ก.ค./2565
5 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕ กลุ่มงานรายงานและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 54 18/ก.ค./2565
6 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๖๕ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก 26 7/ก.ค./2565
7 รับโอน-ย้าย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 44 28/มิ.ย./2565
8 รับโอน-ย้าย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเลขที่ 6904 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 47 21/มิ.ย./2565
9 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๘๑ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 31 17/มิ.ย./2565
10 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๙๔ ภาระกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 64 14/มิ.ย./2565
11 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๕๘ ภาระกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 64 9/มิ.ย./2565
12 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๗๔ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก 95 3/พ.ค./2565
13 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๔๖ ภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันโรคผิวหนัง 102 7/เม.ย./2565
14 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน 95 29/มี.ค./2565
15 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ตำแหน่ งเลขที่ ๓๕๗๓ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ 57 24/มี.ค./2565
16 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4770 ภารกิจด้านวิชากรและการแพทย์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 91 23/มี.ค./2565
17 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๑๔ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 98 23/มี.ค./2565
18 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๖๔ ภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ สถาบันทันตกรรม 158 22/ก.พ./2565
19 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๑ ภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงาน อำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 138 15/ก.พ./2565
20 กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับผ้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5140 288 15/ก.พ./2565

# หัวข้อรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 1/ม.ค./2513

# หัวข้อประกาศชื่อผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) 286 23/ธ.ค./2564
2 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) 236 12/พ.ย./2564
3 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564) 292 1/พ.ย./2564
4 การประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับอาวุโส (ประกาศ ณ วันที่ 29 กย 64) 509 30/ก.ย./2564
5 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564) 404 30/ก.ย./2564
6 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) 258 1/ก.ย./2564
7 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564) 347 25/ส.ค./2564
8 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564) 644 4/ส.ค./2564
9 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564) 1347 13/ม.ค./2564

# หัวข้อบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รายงานจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564 112 21/ก.พ./2565
2 รายงานจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563 178 10/ก.พ./2564

# หัวข้อคู่มือการใช้งานระบบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ V2 สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย์ 235 30/พ.ย./2564
2 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ V2 สำหรับกองบริหารทรัพยากรบุคคล 109 30/พ.ย./2564
3 คู่มือระบบรับสมัครงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 92 25/พ.ย./2564
4 ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 152 5/พ.ย./2564
5 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายวัสดุ กองบริหารทรัพยากรบุคล กรมการแพทย์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 188 2/พ.ย./2564
6 คู่มือการใช้งานระบบพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 271 8/เม.ย./2564