hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document

Hipps


# หัวข้อกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด จำนวนผู้ดาวน์โหลด วันที่
1 การคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 282 2020-07-17 15:03:53
2 หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. 1003/ ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 124 2020-07-17 15:03:39
3 หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. 1008/ ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 134 2020-07-17 15:03:25
4 หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. 1003/ ว 4 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 เรื่องระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 94 2020-07-17 15:03:13
5 หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. 1003/ ว 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 เรื่องระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 104 2020-07-17 15:02:52

# หัวข้อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด จำนวนผู้ดาวน์โหลด วันที่
1 ตัวอย่างใบรับสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์(Hipps) 116 2020-07-17 15:05:04

# หัวข้อการรับสมัคร Hipps ดาวน์โหลด จำนวนผู้ดาวน์โหลด วันที่
1 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 157 2020-07-17 15:06:23
2 การสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2561 111 2020-07-17 15:05:46
3 การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics (เพิ่มเติม) 93 2020-07-17 15:05:24