hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document

คู่มือต่าง ๆคู่มือกำหนดตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญคู่มือการลาผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการบริหารจัดการทุนผ่านระบบ e-FM
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ แบบ New Normal
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการทำงาน เรื่อง การวิเคราะห์ภาระงาน
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 1)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 2)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 3)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 4)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 5)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 6)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 7)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 8)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ (คู่มือเล่มที่ 9)
      
Notice: Undefined index: gb_file in C:\xampp\htdocs\menu_bar\download\guidebooks.php on line 96