(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการแพทย์