Untitled Document

Untitled Document
กรอบอัตรากำลังและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 (ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564)

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนเตียง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวม
1 กรมการแพทย์ 9 4 13
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 5 1 8 14
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 5 9
4 สำนักงานเลขานุการกรม 23 12 11 46
5 กองบริหารการคลัง 37 4 9 50
6 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 44 20 64
7 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 37 4 9 50
8 กองวิชาการแพทย์ 46 1 5 52
9 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 560 942 84 59 1,249 2,334
10 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 150 293 29 31 327 680
11 โรงพยาบาลราชวิถี 1,080 2,053 258 132 1,912 4,355
12 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) 217 217
13 โรงพยาบาลเลิดสิน 607 942 85 62 842 1,931
14 โรงพยาบาลสงฆ์ 279 317 40 26 240 623
15 สถาบันทันตกรรม 61 4 25 101 191
16 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 670 276 28 26 196 526
17 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 200 85 9 23 41 158
18 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 350 92 14 20 84 210
19 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 120 78 2 23 15 118
20 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 90 62 3 19 19 103
21 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 210 89 13 19 39 160
22 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 90 38 1 31 18 88
23 สถาบันประสาทวิทยา 220 510 20 33 470 1,033
24 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 107 172 21 23 182 398
25 สถาบันพยาธิวิทยา 65 4 15 35 119
26 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 200 513 30 35 430 1,008
27 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 126 131 10 24 153 318
28 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 120 166 36 25 162 389
29 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 168 212 26 26 314 578
30 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 129 174 29 20 150 373
31 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 90 121 3 25 106 255
32 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 120 158 6 25 213 402
33 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 143 198 30 24 313 565
34 สถาบันโรคทรวงอก 330 678 31 38 718 1,465
35 สถาบันโรคผิวหนัง 43 173 13 29 133 348
36 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 60 49 3 20 40 112
37 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 27 7 34
38 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 28 11 10 49
39 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 10 32 2 15 13 62
40 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 48 164 52 20 148 384
41 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 60 36 8 48 92
42 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 423 897 37 53 901 1,888
43 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สำนักดิจิทัลการแพทย์) 0
รวม 6,803 10,254 945 1,043 9,622 21,864