hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document

สวัสดิการกรมการแพทย์


สวัสดิการกรมการแพทย์


 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมการแพทย์
 

   โครงการบ้าน ธอส. - กบข
 โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

   โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก
 การให้สิทธิผู้กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก
 ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกรมการแพทย์ เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมการแพทย์
 ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกรมการแพทย์ เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมการแพทย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 คำสั่ง กรมการแพทย์ที่ 277/2543 เรื่อง มอบอำนาจในการลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ผู้กู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
   สวัสดิการกรมการแพทย์
 การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

 

   โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด กรมการแพทย์
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการ กรมการแพทย์ ที่เป็นสมาชิก กบข.
 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด กรมการแพทย์
 ขั้นตอนการติดต่อขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการแพทย์
 ประเภทสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 คำสั่ง กรมการแพทย์ ที่ 319/2550 เรื่อง มอบอำนาจลงนามในหนังสือรับรองการหักเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้กู้เงินใน โครงการฯ

   มาตรการช่วยเหลือลูกค้าฯ
 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าข้าข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชากร รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

   โครงการออมสิน - กบข.
 โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ โครงการออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข.
 แจ้งเพิ่มประเภทสินเชื่อ เพิ่มสาขาให้บริการและรับชำระหนี้ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง
 แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง