hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document Untitled Document

ข่าวสาร


# หัวข้อประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย หรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 5 21/ม.ค./2565
2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆจำนวน ๒ ตำแหน่ง 43 19/ม.ค./2565
3 ด้วยกรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการ สังกัดกรมการขนส่งทางบก 74 18/ม.ค./2565
4 กรมการแพทย์แผนทยและการแพทย์ทางเลือกจะขยายเวลาการรับสมัครจากกำหนดเดิม ของแต่ละตำแหน่ง จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ หากผู้ใดประสงค์จะขอย้าย/ขอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 178 12/ม.ค./2565
5 ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งสังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 85 12/ม.ค./2565
6 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ 131 7/ม.ค./2565
7 ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๘ อัตรา 392 7/ม.ค./2565
8 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเอเนกรรมการติดตามและประเมินผลการ 37 7/ม.ค./2565
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน ๕ อัตรา 60 7/ม.ค./2565
10 ประกาศรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 82 5/ม.ค./2565
11 ประกาศรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา กรมสุขภาพจิต 42 5/ม.ค./2565
12 กรมอนามัย จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รวม ๒๗ ตำแหน่ง 255 24/ธ.ค./2564
13 ด้วยกรมควบคุมโรค มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ (ด้านวางแผน) 152 23/ธ.ค./2564
14 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล เวลา ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 24 23/ธ.ค./2564
15 ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 79 22/ธ.ค./2564
16 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 36 20/ธ.ค./2564
17 ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์ขอรับย้าย และรับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา 99 20/ธ.ค./2564
18 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์ขอรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ หรือระดับ ชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง จำนวน ๕ อัตรา 42 20/ธ.ค./2564
19 ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือก บุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านกิจการโทรทัศน์ 40 1/ธ.ค./2564
20 ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนระนอง 55 23/พ.ย./2564

# หัวข้อรับสมัครงาน ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ 250 13/ธ.ค./2564
2 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา 46 3/ธ.ค./2564
3 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 68 29/พ.ย./2564
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง กองวิชาการแพทย์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง กองยุทธศาสตร์การแพทย์) 113 4/พ.ย./2564
5 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (พนักงานช่วยการพยาบาล) ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคทรวงอก 91 11/ต.ค./2564
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 276 6/ต.ค./2564
7 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสถิติ) ปฏิบัติงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 71 1/ต.ค./2564
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 213 22/ก.ค./2564
9 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคทรวงอก 102 8/ก.ค./2564
10 กรมการแพทย์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 129 21/มิ.ย./2564
11 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 1279 15/มิ.ย./2564
12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 439 11/พ.ค./2564
13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 226 1/เม.ย./2564
14 รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 439 18/มี.ค./2564
15 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 684 4/มี.ค./2564
16 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมการแพทย์ 390 19/ม.ค./2564
17 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ 616 3/ธ.ค./2563
18 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 347 5/พ.ย./2563
19 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเทคนิค 101 5/พ.ย./2563
20 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเทคนิค ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 132 6/ต.ค./2563

# หัวข้อประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา คัดเลือก 518 24/ธ.ค./2564
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 47 23/ธ.ค./2564
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติของกรมการแพทย์ (พนักงานราชการ) 75 16/ธ.ค./2564
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 81 15/ธ.ค./2564
5 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 101 30/พ.ย./2564
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 309 19/พ.ย./2564
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ ๑ 121 19/พ.ย./2564
8 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา คัดเลือก 384 20/ต.ค./2564
9 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้านักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์ 479 6/ก.ย./2564
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 575 5/ก.ค./2564
11 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา คัดเลือก 1369 30/มิ.ย./2564
12 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 171 21/มิ.ย./2564
13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ 318 21/พ.ค./2564
14 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 303 13/พ.ค./2564
15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 259 30/เม.ย./2564
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 382 30/เม.ย./2564
17 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 386 30/เม.ย./2564
18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์ 137 26/มี.ค./2564
19 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 938 19/มี.ค./2564
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 261 16/มี.ค./2564

# หัวข้อประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมการแพทย์ 132 18/ม.ค./2565
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 42 29/ธ.ค./2564
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 46 23/ธ.ค./2564
4 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 44 9/ธ.ค./2564
5 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 46 7/ธ.ค./2564
6 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิขาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 301 29/พ.ย./2564
7 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมบฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 308 1/พ.ย./2564
8 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ใด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิเศราะห์นโยนายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการแพทย์ 420 15/ก.ย./2564
9 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่) 124 17/ส.ค./2564
10 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการแพทย์ 1124 15/ก.ค./2564
11 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 1674 13/ก.ค./2564
12 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 147 24/มิ.ย./2564
13 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 418 28/พ.ค./2564
14 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 417 20/พ.ค./2564
15 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 343 11/พ.ค./2564
16 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 245 11/พ.ค./2564
17 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการแพทย์ 552 11/พ.ค./2564
18 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการฝ่าบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 190 6/พ.ค./2564
19 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์ 170 1/เม.ย./2564
20 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน 427 31/มี.ค./2564

# หัวข้อข่าวรับสมัครคัดเลือกฯ (ชี้ตัว) ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 140 5/พ.ย./2564
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๘๑ โรงพยาบาลสงฆ์ 90 20/ก.ย./2564
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 84 1/ก.ย./2564
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เขี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรม หรือด้านเวชกรรมป้องกัน กองวิชาการแพทย์ 68 31/ส.ค./2564
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา รพ เมตตา 59 26/ส.ค./2564
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ 52 25/ส.ค./2564
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ซิง) 59 25/ส.ค./2564
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส โรงพยาบาลเมตตาฯ 74 25/ส.ค./2564
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ 70 25/ส.ค./2564
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ 177 11/ส.ค./2564
11 ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลผลและงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมการแพทย์ 456 4/ส.ค./2564
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมการแพทย์ 265 15/ก.ค./2564
13 การคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 254 6/ก.ค./2564
14 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 434 30/มิ.ย./2564
15 การประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมการแพทย์ 279 30/มิ.ย./2564
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรม หรือต้านเวชกรรมป้องกัน กองวิชาการแพทย์ 133 10/มิ.ย./2564
17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 6135 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 104 24/พ.ค./2564
18 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 124 6/พ.ค./2564
19 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 152 29/เม.ย./2564
20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ และเภสัชกรเชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 193 26/เม.ย./2564

# หัวข้อข่าวรับโอน รับย้าย ข้าราชการ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ 36 10/ม.ค./2565
2 กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน 34 24/ธ.ค./2564
3 ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ด้านการพยาบาล 54 20/ธ.ค./2564
4 กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ 101 29/พ.ย./2564
5 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 131 25/ส.ค./2564
6 รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระตับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๙๙ งานการเงิน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ภารกิจต้านอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน 144 29/มิ.ย./2564
7 กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๒๒ กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและ สนับสนุนวิซาการ ภารกิจต้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ 210 2/มิ.ย./2564
8 รับโอนรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงานตำแหน่งเลขที่ 3866 สถาบันทันตกรรม 212 8/เม.ย./2564
9 รับโอนรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 138 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 354 31/มี.ค./2564
10 รับโอนครับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรม ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5642 175 16/มี.ค./2564
11 รับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7759 กลุ่มงานพัฒนาสื่อทางการแพทย์ กองวิชาการแพทย์ 148 15/มี.ค./2564
12 รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 79 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 367 18/ก.พ./2564
13 รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 6971 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 216 18/ก.พ./2564
14 รับโอนย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 6323 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันทันตกรรม 218 2/ก.พ./2564
15 ครับโอนครับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 120 กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง 190 27/ม.ค./2564
16 รับโอนย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาปราสาทรังสีวิทยา ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 4452 กลุ่มงานรังสีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 142 14/ม.ค./2564
17 รับโอนย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 6889 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 160 4/ม.ค./2564
18 กรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงานตำแหน่งเลขที่ 5560 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 135 10/ธ.ค./2563
19 กรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการหรือชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 6971 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติบรมราชธานี 166 10/ธ.ค./2563
20 ประกาศรับโอน รถย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4417 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 170 27/พ.ย./2563

# หัวข้อรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 1/ม.ค./2513

# หัวข้อประกาศชื่อผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564) 33 23/ธ.ค./2564
2 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) 86 12/พ.ย./2564
3 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564) 133 1/พ.ย./2564
4 การประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับอาวุโส (ประกาศ ณ วันที่ 29 กย 64) 194 30/ก.ย./2564
5 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564) 194 30/ก.ย./2564
6 ขอเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564) 160 1/ก.ย./2564
7 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564) 209 25/ส.ค./2564
8 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564) 323 4/ส.ค./2564
9 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564) 1077 13/ม.ค./2564

# หัวข้อบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 รายงานจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563 119 10/ก.พ./2564

# หัวข้อคู่มือการใช้งานระบบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด ผู้เข้าชม วันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ V2 สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย์ 33 30/พ.ย./2564
2 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ V2 สำหรับกองบริหารทรัพยากรบุคคล 24 30/พ.ย./2564
3 คู่มือระบบรับสมัครงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล 24 25/พ.ย./2564
4 ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 50 5/พ.ย./2564
5 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายวัสดุ กองบริหารทรัพยากรบุคล กรมการแพทย์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 62 2/พ.ย./2564
6 คู่มือการใช้งานระบบพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 202 8/เม.ย./2564