hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document

คู่มือต่าง ๆ

คู่มือกำหนดตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญคู่มือการลาผ่านระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
      


คู่มือการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
      


คู่มือการบริหารจัดการทุนผ่านระบบ e-FM
      


คู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ แบบ New Normal
      


คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ
      


คู่มือการทำงาน เรื่อง การวิเคราะห์ภาระงาน