hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document

กองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ด้านพัฒนาบุคคล


  1. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องแนวทางปฏิบัติฯ
  2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนฯ
  3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ
  4. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนฯ
  5. กองทุนในประเทศ
  6. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับ

# หัวข้อ ทุนสนับสนุนวิชาการ ดาวน์โหลด จำนวนผู้ดาวน์โหลด วันที่
1 ใบสมัครขอรับการสนับสนุนเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม (ภายในประเทศ) กองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ 142 2021-12-21 15:15:05
2 แบบคำรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 89 2021-12-13 15:01:59
3 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศ จากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ 122 2021-12-13 15:01:14
4 เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ 114 2021-12-13 15:00:02

  1. คู่มือทุน กพ.

# หัวข้อ ทุนรัฐบาล ก.พ. ดาวน์โหลด จำนวนผู้ดาวน์โหลด วันที่
1